ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Artikel 1 Inleiding 
  1. Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Heart and Soul connection– bedoeldHeart and Soul  Connection Handelsregisternummer 0826170774 BTW BE082617077
     
Artikel 2 Voorwaarden deelname online programma’s, retreats, individuele sessies en workshops
2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn aanbod
2.2 In mijn aanbod deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn aanbod met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van hetgene je volgt voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. 
2.3 Toegang tot (online) trainingen is persoonlijk. Toegang tot de (online) trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden. Noch is het toegestaan de aangeleerde technieken op anderen toe te passen. Dit kan schadelijk zijn!
 
2.4 Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
 
2.5 De Dienstverlener heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van Spirituele en persoonlijke ontwikkeling. Met de (online) trainingen wenst de Dienstverlener de Klant de nodige tools bij te brengen. 
 
2.6 De aangeboden (online) trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via een  online platform. 
 
2.7 De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.
 
2.8.  De inhoud blijft beschikbaar gedurende de duurtijd van het traject. De duurtijd zal telkens per traject of cursus worden vermeld. Indien een duurtijd levenslang vermeld betekent dit zo lang de dienstverlener, het platform of het traject bestaat.
 
2.9. De Dienstverlener biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant. 
 
2.10 De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener.
2.11 Het individueel coachingtraject van 12 sessies dienen binnen de termijn van 1 jaar opgenomen te worden.  Het traject van Het geheim van de krachtige vrouw  is een traject van 5 weken. De toegang tot de Q&A geldt voor 6 weken vanaf het moment dat je toegang hebt tot de modules. 
  
2.12 Retreats: Aanmelden kan vooraf door contact op te nemen met Heart and Soul Connection. Wanneer er nog plekken vrij zijn voor de retreat ontvangt u een betalingslink. 
De hoofdboeker zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan Heart and Soul Connection.
2.13. In-de-plaatsstelling
  De deelnemer kan zich tijdig voor aanvang van de retreat laten vervangen door een ander (met een maximum van 72 uur van te voren). Het wijzigen van een deelnemer is kosteloos, tenzij er een bepaalde dieetwens is waar rekening mee dient worden te houden. Is dit het geval? Dan brengen wij € 50 in rekening. 
 
 
 
Artikel 3 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode
3.1 ONLINE PROGRAMMA's Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van een volledig online programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan hello@heartandsoulconnection.be. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Je zal dan verder niet meer aan het programma kunnen deelnemen en verwijderd worden uit de community groep(en). Je zal geen toegang meer hebben tot website of enige andere educatie. Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. 

3.2 Individueel coachingtraject + Het geheim van de krachtige vrouw : hier is geen refund mogelijk vermits hier sprake is van een tijdsreservering. Neem contact met me op indien je verhinderd bent - we bekijken of verzetten van datum mogelijk is in overleg. Deze sessies moeten binnen het jaar opgenomen worden voor het individueel traject. Voor het geheim van de krachtige vrouw geldt de vijf weken regeling. 
3.3 Annulering retreat:
Wanneer u om welke reden dan ook besluit uw deelname aan de retreat te annuleren, dan kan dit kosteloos tot veertien dagen van tevoren en krijg je het volledige bedrag retour.
 
Daarna geldt: dertien tot zeven dagen van tevoren: je ontvangt 50% van het betaalde bedrag retour.
 
Vanaf zes dagen voorafgaand aan de retreat: u ontvangt € 0 retour in het geval van annulering of een no-show.
 
* Annuleringen dienen altijd per e-mail te worden gemeld bij hello@heartandsoulconnection.be. De dag dat deze digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum.
 
Artikel 4 Betaling
4.1 Betaling kan in een keer of in sommige gevallen in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan. 
4.2 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. 
4.3 Besluit je om termijnbetalingen stop te zetten, wordt de toegang tot het volledige programma voor jou geannuleerd. 
4.4 Kaarten die gekocht worden voor een live event op locatie kunnen niet geannuleerd worden. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ - uitzonderingen.
 
Artikel 5 Intellectueel eigendom / gebruik materialen. 
5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. 
5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb. 
Artikel 6 Materialen en licenties 
6.1 Ik streef ernaar de materialen online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Bovendien is een programma slechts zo lang beschikbaar als het relevant is voor de groei van je persoonlijke ontwikkeling. 
Artikel 7 Klachten 
7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen. 
7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.
Artikel 8 Aansprakelijkheid 
8.1 Ik span me naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van de werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop ik geen invloed kan uitoefenen. Ik verstrek geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden. 
8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten. 
8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen. Deze is ook steeds beperkt tot directe schade en gelimiteerd tot de uitkering van mijn aansprakelijksheidsverzekering. Tevens is het bedrag in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
Artikel 9 Overmacht 
9.1 Indien ik door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, ben ik gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 
9.2 Aanbieder zal afnemer/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten. 
9.3 In geval van opschorting zal ik alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. 
9.4 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor ik tijdelijk of blijvend niet in staat ben om aan verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik mijn verplichtingen jegens afnemer/deelnemer (verder) nakomt.
Artikel 10 Privacy 
Lees hier alles over de privacy
Artikel 11 Overige 
11.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn. 
11.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen 
11.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.
Artikel 12 Geschillen 
12.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen. 
12.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.
Artikel 13 Toepasselijk recht 
13.1 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden 
14.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Ten allen tijde zijn de huidig geldende algemene voorwaarden te bekijken op mijn website.
 
 
 
 
 
 
Disclaimer
 
Gelinkte internetwebsites Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen. Geen aansprakelijkheid Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. 
Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website. Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schadeWij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. 
De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. Intellectuele eigendom De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.
 
 
 
Privacy wet

 Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Je gegevens zijn absoluut veilig en worden NOOIT aan derden verkocht! 
 
HEART AND SOUL CONNECTION neemt jouw privacy heel serieus. Omdat ik zelf een kritische consument ben. Omdat ik vind dat je ook zonder het ongevraagd verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, prima je bedrijf succesvol kan maken. En omdat ik liever succesvol ben door gewoon diensten van hoge kwaliteit te leveren. 
 
Privacy verantwoordelijke / Data Privacy Officer Vragen? Opmerkingen? 
Neem contact op met : hello@heartandsoulconnectino.be 
 
 
Over mij 
De website www.heartandsoulconnection.be wordt beheerd door Tiziana Romagnoli  van Heart and Soul Connection.  Heart and Soul Connection is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG wet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).
Mijn gegevens zijn: 
Heart and Soul connection
Sint Jorisstraat 43 
3570 Alken 
ondernemingsnummer: 0826170774
Btw: Be0826170774
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Artikel 1 Inleiding 
  1. Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Heart and Soul connection– bedoeldHeart and Soul  Connection Handelsregisternummer 0826170774 BTW BE082617077
     
Artikel 2 Voorwaarden deelname online programma’s, retreats, individuele sessies en workshops
2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn aanbod
2.2 In mijn aanbod deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn aanbod met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van hetgene je volgt voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. 
2.3 Toegang tot (online) trainingen is persoonlijk. Toegang tot de (online) trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden. Noch is het toegestaan de aangeleerde technieken op anderen toe te passen. Dit kan schadelijk zijn!
 
2.4 Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
 
2.5 De Dienstverlener heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van Spirituele en persoonlijke ontwikkeling. Met de (online) trainingen wenst de Dienstverlener de Klant de nodige tools bij te brengen. 
 
2.6 De aangeboden (online) trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via een  online platform. 
 
2.7 De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.
 
2.8.  De inhoud blijft beschikbaar gedurende de duurtijd van het traject. De duurtijd zal telkens per traject of cursus worden vermeld. Indien een duurtijd levenslang vermeld betekent dit zo lang de dienstverlener, het platform of het traject bestaat.
 
2.9. De Dienstverlener biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant. 
 
2.10 De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener.
2.11 Het individueel coachingtraject van 12 sessies dienen binnen de termijn van 1 jaar opgenomen te worden.  Het traject van Het geheim van de krachtige vrouw  is een traject van 5 weken. De toegang tot de Q&A geldt voor 6 weken vanaf het moment dat je toegang hebt tot de modules. 
  
2.12 Retreats: Aanmelden kan vooraf door contact op te nemen met Heart and Soul Connection. Wanneer er nog plekken vrij zijn voor de retreat ontvangt u een betalingslink. 
De hoofdboeker zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan Heart and Soul Connection.
2.13. In-de-plaatsstelling
  De deelnemer kan zich tijdig voor aanvang van de retreat laten vervangen door een ander (met een maximum van 72 uur van te voren). Het wijzigen van een deelnemer is kosteloos, tenzij er een bepaalde dieetwens is waar rekening mee dient worden te houden. Is dit het geval? Dan brengen wij € 50 in rekening. 
 
 
 
Artikel 3 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode
3.1 ONLINE PROGRAMMA's Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van een volledig online programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan hello@heartandsoulconnection.be. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Je zal dan verder niet meer aan het programma kunnen deelnemen en verwijderd worden uit de community groep(en). Je zal geen toegang meer hebben tot website of enige andere educatie. Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. 

3.2 Individueel coachingtraject + Het geheim van de krachtige vrouw : hier is geen refund mogelijk vermits hier sprake is van een tijdsreservering. Neem contact met me op indien je verhinderd bent - we bekijken of verzetten van datum mogelijk is in overleg. Deze sessies moeten binnen het jaar opgenomen worden voor het individueel traject. Voor het geheim van de krachtige vrouw geldt de vijf weken regeling. 
3.3 Annulering retreat:
Wanneer u om welke reden dan ook besluit uw deelname aan de retreat te annuleren, dan kan dit kosteloos tot veertien dagen van tevoren en krijg je het volledige bedrag retour.
 
Daarna geldt: dertien tot zeven dagen van tevoren: je ontvangt 50% van het betaalde bedrag retour.
 
Vanaf zes dagen voorafgaand aan de retreat: u ontvangt € 0 retour in het geval van annulering of een no-show.
 
* Annuleringen dienen altijd per e-mail te worden gemeld bij hello@heartandsoulconnection.be. De dag dat deze digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum.
 
Artikel 4 Betaling
4.1 Betaling kan in een keer of in sommige gevallen in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan. 
4.2 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. 
4.3 Besluit je om termijnbetalingen stop te zetten, wordt de toegang tot het volledige programma voor jou geannuleerd. 
4.4 Kaarten die gekocht worden voor een live event op locatie kunnen niet geannuleerd worden. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ - uitzonderingen.
 
Artikel 5 Intellectueel eigendom / gebruik materialen. 
5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. 
5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb. 
Artikel 6 Materialen en licenties 
6.1 Ik streef ernaar de materialen online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Bovendien is een programma slechts zo lang beschikbaar als het relevant is voor de groei van je persoonlijke ontwikkeling. 
Artikel 7 Klachten 
7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen. 
7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.
Artikel 8 Aansprakelijkheid 
8.1 Ik span me naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van de werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop ik geen invloed kan uitoefenen. Ik verstrek geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden. 
8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten. 
8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen. Deze is ook steeds beperkt tot directe schade en gelimiteerd tot de uitkering van mijn aansprakelijksheidsverzekering. Tevens is het bedrag in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
Artikel 9 Overmacht 
9.1 Indien ik door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, ben ik gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 
9.2 Aanbieder zal afnemer/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten. 
9.3 In geval van opschorting zal ik alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. 
9.4 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor ik tijdelijk of blijvend niet in staat ben om aan verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik mijn verplichtingen jegens afnemer/deelnemer (verder) nakomt.
Artikel 10 Privacy 
Lees hier alles over de privacy
Artikel 11 Overige 
11.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn. 
11.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen 
11.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.
Artikel 12 Geschillen 
12.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen. 
12.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.
Artikel 13 Toepasselijk recht 
13.1 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden 
14.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Ten allen tijde zijn de huidig geldende algemene voorwaarden te bekijken op mijn website.
 
 
 
 
 
 
Disclaimer
 
Gelinkte internetwebsites Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen. Geen aansprakelijkheid Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. 
Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website. Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schadeWij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. 
De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. Intellectuele eigendom De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.
 
 
 
Privacy wet

 Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Je gegevens zijn absoluut veilig en worden NOOIT aan derden verkocht! 
 
HEART AND SOUL CONNECTION neemt jouw privacy heel serieus. Omdat ik zelf een kritische consument ben. Omdat ik vind dat je ook zonder het ongevraagd verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, prima je bedrijf succesvol kan maken. En omdat ik liever succesvol ben door gewoon diensten van hoge kwaliteit te leveren. 
 
Privacy verantwoordelijke / Data Privacy Officer Vragen? Opmerkingen? 
Neem contact op met : hello@heartandsoulconnectino.be 
 
 
Over mij 
De website www.heartandsoulconnection.be wordt beheerd door Tiziana Romagnoli  van Heart and Soul Connection.  Heart and Soul Connection is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG wet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).
Mijn gegevens zijn: 
Heart and Soul connection
Sint Jorisstraat 43 
3570 Alken 
ondernemingsnummer: 0826170774
Btw: Be0826170774